Skip to main content

(MoK) Meddelelser om Konservering

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprojekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för facktagranskad artikel (peer reviewed) är 15 April. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Dirket länk till tidskriften https://mok.scholasticahq.com

 

Vi kan också kontaktas via formulär.

Riktlinjer för utgivning av Meddelelser om Konservering (MoK)

Meddelelser om Konservering (MoK) - Nordiska Konservatorsförbundets tidsskrift

 1. Målsättning
  MoK (Meddelelser om Konservering) är Nordiska Konservatorförbundets gemensamma tidskrift som skall verka för publicering av konserveringsvetenskapliga artiklar på de nordiska språken och engelska samt att befrämja samarbete mellan medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 2. MoKs innehåll
  MoK skall innehålla fackgranskede artiklar om konserveringsvetenskapliga ämnen, praktiska konserveringsprojekt, forskning och utbildning samt andra till konserveringsrelaterade frågor.
 3. Redaktionen                                                                                  Redaktionens sammansättning:
  1. en ansvarig utgivare (förbundsrådsordföranden) och en chefredaktör
  2. en redaktion, bestående av redaktionsmedlemmar från de olika sektionerna
  3. en kassör med anknuten revisor
 4. Redaktionens ansvar och förhållande till NKF
  För den redaktionella linjen svarar den ansvariga utgivare tillsammans med chefredaktören.
  Redaktionen utses av ansvarig utgivare och chefredaktören gemensamt.
  Chefredaktören och kassören har tillsammans beställnings – och attesteringsrätt i samband med utgivning av MoK.
  Förbundsordförande är ansvarig för utgivningen, och hela redaktionen med chefredaktören, som den ledande kraft, har ansvaret för arbetet med MoK. De nationella korrespondenterna skall stöjda redaktionen: insamla nyheter om aktuella konserveringsprojekt eller information som kan intressera medlemmarna i de övriga nordiska länderna, informera redaktionen om viktiga fackliga artiklar som publicerats i andra tidskrifter, hjälpa till med att få annonser och sponsorer.
  Chefredaktören presenterar redaktionsplan, bokslut och budget för förbundsrådet, som skall godkänna dem. Räkenskaperna skall vara godkända av en revisor, som varje år utses av förbundsrådet. (Revisor anknuten till en av sektionerna kan väljas).
  Förbundsrådet har på NKF´s vägnar ett överordnat ansvar för driften av MoK.
  MoK utkommer minst en gång om året. 
 5. Ekonomi
  Tidningen finansieras huvudsakligen med medlemsavgifterna.
  Redaktionen och redaktionsmedlemmarna från de olika sektionerna ansöker om fondmedel till tidskriften samt söker sponsorer och annonsörer i de respektive länderna enligt överenskommelse.
  Chefredaktören deltar på förbundsrådsmötet på redaktionens bekostnad. Utgifterna budgeteras.
  Ansvarig utgivare, chefredaktör och redaktionsmedlemmar från de olika sektionerna möts en gång per år.
  Priset för MoK fastställs årligen av Förbundsrådet med ekonomiskt underlag från redaktionen. Av budgeten skall framgå hur stor andel de respektive länderna förväntas bidra med.
  Redaktionen och ansvarig utgivare kan höja priset på MoK med högst 10% om behov föreligger.
  Tidskriften får inte ges ut innan den har nödvändig finansiering. MoK får inte sätta sig i skuld, eller ta lån till utgivning eller till annat ändamål.
 6. Språk
  MoK skall utkomma på nordiska språk med resuméer på engelska eller engelska med resumé på svenska och finska. Översättningen görs av utnämnda översättare. Chefredaktören har ansvar för att resuméerna skickas til AATA.

Godkänt på Förbundsrådsmötet 28. februari 2018.