Skip to main content

Riktlinjer för Förbundsrådsordförande (FO) och Förbundsrådet (FR)

Riktlinjer för Förbundsrådsordförande (FO) och Förbundsrådet (FR)

2 november 2019

 1. FO kallar till FR i enlighet med stadgarna. Dagordningen följer riktlinjerna i stadgarna. Bilagor och ärenden till dagordningen ska vara FO tillhanda senast en månad före mötet. Bilagor ska sändas till FR senast tre (3) veckor före mötet.
 2. Protokoll från FR ska vara mötesdeltagarna tillhanda senast två (2) veckor efter avhålls möte.
 3. FO ska delta i alla kongresser och vidareutbildningar som arrangeras av NKF. Utgifterna för dessa ska betalas av FR.
 4. FR ska skriva en verksamhetsberättelse varje år.
 5. Ekonomin för FR ska redovisas varje år och räkenskaperna ska godkännas av en revisor.
  1. Räkningar till sektionerna ska baseras på det gångna årets utgifter, dock max 20 000:-. Kopior på alla utlägg ska medfölja räkningen. Räkningen skickas ut varje år i februari med sista betalningsdag 1 april.
  2. Räkningen baseras på medlemstalet i varje sektion.
  3. Medlemstal för alla medlemskategorier ska meddelas FR senast den 1 januari.
  4. Räkenskaperna ska föras på ett av de skandinaviska språken (svenska, danska eller norska).
 1. FOs konto ska ligga under ordförandelandets sektion, inte hos FO personligen.
 2. Intäkter från kongresser och vidareutbildningar ska sparas som en buffert. Ett speciellt konto för detta bör inrättas när en buffert har byggts upp.
 3. FO ansvarar för att sektionerna har tillgång till riktlinjer för kongresser och vidareutbildningar, samt följer upp att dessa efterlevs.
 4. Vid FR betalas FR gemensam middag och värdsektionen betalar för lunchen