Skip to main content

NKF Stadgar

STADGAR FÖR NORDISKA KONSERVATORFÖRBUNDET
IIC NORDIC GROUP

Senast reviderat 2018

 • 1 DEFINITION

Förbundets namn är Nordiska Konservator förbundet och heter på de nordiska språken:

 • Nordiska Konservatorförbundet – Sverige
 • Nordisk Konservatorforbund – Danmark
 • Nordisk Konservatorforbund – Norge
 • Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry
 • Félag norrænna forvarða – Ísland

På engelska är förbundets namn: "Nordic Association of Conservators". Det är valfritt om man vill använda IICs logo och beteckning "IIC Nordic Group".

Svenska är Nordiska Konservatorförbundets officiella språk.

NKF följer E.C.C.O. Professional Guidelines (I): The Profession, (II): Code of Ethics och (III): basic Requirements for Education in Conservation-Restoration.

Medlemmar av NKF följer ICOM’s etiska riktlinjer.

 • 2 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Nordiska Konservatorförbundets ändamål är att främja samarbetet mellan medlemmarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och därigenom verka för en god och allsidig konservatorutbildning samt en hög yrkesmässig standard. Förbundet ska nå detta mål genom:

 1. att förmedla kunskap i teoretiska och praktiska frågor gällande konservering och restaurering, vilka är av gemensamt intresse för medlemmarna,
 2. att utge en gemensam vetenskaplig tidskrift, vars redaktör utses av förbundsrådet,
 3. att arrangera en samnordisk kongress vart tredje år eller efter beslut av förbundsrådet,
 4. att arrangera vidareutbildning efter behov

Nordiska Konservatorförbundet skall vara regionalgrupp för The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (ICC Nordic Group) och verka för att förmedla kontakter mellan medlemmar och konservatorer utanför Norden.

 • 3 MEDLEMSKAP

Nordiska Konservatorförbundet utgörs av samtliga medlemmar i sektionernas alla kategorier. Godkännande av medlemmar och placering i kategori sker i enighet med respektive sektions upptagelsekriterier som skall framgå i sektionens stadgar. Tre års godkänd konservatorutbildning är minimikravet för fullt medlemskap i alla sektioner av NKF. Ett fullt medlemskap är överförbart till de andra sektionerna om man uppfyller den andra sektionens krav för fullt medlemskap.

 • 4 SEKTIONERNAS ANSVAR

Förbundets medlemmar utgörs av fem sammanslutningar, en sektion för vart och ett av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Varje sektions sammansättning, medlemskategorier och arbetsordning bestäms av respektive sektion. Varje sektion ansvarar för att dess stadgar ej strider mot förbundsstadgarna.

 • 5 FÖRBUNDETS STYRELSE

Förbundets styrelse, förbundsrådet utgörs av förbundsordföranden och upptill tre medlemmar från varje nordisk sektion. Redaktören för förbundets vetenskapliga tidskrift och förbundsordförandens suppleant har rätt att deltaga i förbundsrådens möten, men de saknar rösträtt.

 • 6 ÅRSMÖTE

Förbundsrådet sammanträder med en kallesetid på en månad, om minst tre medlemmar av förbundsrådet, alla tillhörande olika sektioner, begär detta eller efter beslut av förbundsordföranden ensam. Dagordning samt förslag, om vilka det ska fattas beslut, skall vara de enskilda sektionerna eller förbundsordföranden tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

 • 7 FÖREDRAGNINGSLISTA

Dagordningen för förbundsrådsmöte skall innehålla följande punkter:

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Godkännande av protokoll från föregående förbundsrådsmöte
 5. Förbundsrådets årsberättelse
 6. Förbundsrådets ekonomiska redogörelse
 7. NKF kongresser och vidareutbildning
 8. Redogörelse från MoK-redaktionen
 9. Redogörelse från Webgruppen
 10. Sektionernas berättelser (utskickat i förväg)
 11. Nästa möte

 

 • 8 BESLUTSMÄSSIGHET

Förbundsrådet är beslutsmässigt om minst tre sektioner är representerade. Vid omröstning har varje sektion en röst och förbundsordföranden har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är förbundsordförandens röst avgörande.

 • 9 FÖRBUNDSRÅDSORDFÖRANDE

Förbundsordföranden väljs av förbundsrådet för en mandattid om tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod. Förbundsordföranden kan ej samtidigt vara arbetande ordförande inom sin sektion. Förbundsordföranden hanterar på förbundsrådets vägnar löpande ärenden mellan dess möten.
Förbundsrådet utser en suppleant för förbundsordföranden. Suppleanten tillträder med förbundsordförandens rättigheter då denne uteblivit. Suppleanten kan ej samtidigt vara aktiv ordförande i sin egen sektion då denne ersätter förbundsordföranden.

 • 10 JÄV

Vid förbundsrådsmöten där ärenden behandlas och där förbundsordföranden är jävig, d v s om vederbörande kan skäligen antagas vara partisk i sitt omdöme i saken, utses en mötesledare som vid eventuella röstningar tilldelas förbundsordförandens befogenheter.

 • 11 SEKRETERARE

Vid förbundsrådsmöten utses en sekreterare som det åligger att föra mötesprotokoll. Det är förbundsordförandens uppgift att se till att beslut genomförs.

 • 12 RÄKENSKAPER

Utgifter i samband med förbundets aktiviteter täckes av de enskilda sektionerna gemensamt i förhållande till deras medlemsantal och i övrigt efter förbundsrådets beslut. Beräkningsunderlaget för utgifternas fördelning mellan sektionerna skall revideras årligen.

 • 13 ÅRSREDOVISNING

Förbundsordföranden ska avge redogörelse för förbundsrådets verksamhet och ekonomi varje år, vilken ska komma sektionerna tillhanda samtidigt med en kallelse till förbundsrådet.

 • 14 STADGEÄNDRINGAR

Förslag till ändring av förbundsstadgarna skall föreläggas respektive sektion vid följande årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas av förbundsrådet och detta beslut är bindande för sektionerna.

 • 15 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

Förbundsrådet kan endast upplösas på förslag från förbundsrådet. Detta beslut måste fattas på årsmötet i varje sektion. Det ska vid avstämning föreligga en majoritet i varje sektion för att upplösa förbundet innan upplösning kan ske.